مشاوره فناوری اطلاعات و برنامه ریزی راهبردی

شرکت داده کاوان اندیشه برتر در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و برنامه ریزی راهبردی از جمله حوزه های ذیل، اماده ارائه خدمات مشاوره می باشد:

  • سیاست گذاری در سطح ملی و بخشی ، تدوین برنامه های توسعه ملی
  • مدیریت استراتژیک در هر دو سطح بنگاه ها و سازمان های مادر (هولدینگ ها)
  • مطالعات بازار و هوش تجاری
  • مدیریت کارآیی کسب و کار (Business Performance Management)
  • مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و بهبود سیستم ها
  • پیاده سازی چارچوب مدیریت سرویس ITIL
  • مدیریت و ارزیابی عملکرد
  • آینده پژوهشی و سناریوپردازی