کنترل تردد دانشگاهی

راهکاری امن و برخط برای کنترل ورود و خروج‌های خوابگاهی و دانشگاهی

کنترل تردد دانشجویان یکی از دغدغه‌های مسئولین دانشگاه بوده که در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه‌ها توسط انتظامات خوابگاه‌ها به روش‌های غیرسیستمی مدیریت می‌گردد. کارکرد سامانه کنترل تردد دانشگاهی به این شکل است که با نصب دستگاه ورود و خروج، دانشجویان ملزم می‌باشند هنگام ورود و خروج به مکان موردنظر (نظیر خوابگاه)، کارت خود را به دستگاه نزدیک نمایند؛ سامانه، وضعیت دانشجو را چک نموده و اطلاعات لازم از جمله عکس وی را روی مانیتور انتظامات نمایش می‌دهد. تمامی ‌ورودها و خروج‌ها در سیستم ثبت شده و قابل گزارش‌گیری توسط مسئولین مربوطه است. این سیستم از توانایی تشخیص تأخیر‌ها و ورود و خروج‌های غیر مجاز برخوردار بوده و می¬تواند آنها را به صورت پیامک برای والدین دانشجو ارسال نماید.

قابلیت‌های سامانه کنترل تردد دانشجویی

•    ثبت ورود و خروج‌های دانشجو توسط دستگاه
•    تعیین ساعات مجاز تردد برای هر خوابگاه و هر دانشجو
•    تعریف و تعیین انواع وضعیت تردد و وضعیت کلی برای هر دانشجو
•    نمایش اطلاعات هویتی، سکونت و عکس دانشجو به انتظامات هنگام ورود یا خروج
•    نمایش وضعیت تردد و پیغام‌های ثبت شده مدیریت به انتظامات هنگام ورود یا خروج
•    تشخیص خودکار تأخیرهای ورود به خوابگاه و جریمه دانشجو مطابق مبالغ تعیین شده
•    تشخیص خودکار ورود و خروج‌های تکراری و جریمه دانشجو در صورت تکرار
•    تغییر خودکار وضعیت دانشجو در صورت هرگونه تأخیر یا ورود و خروج تکراری
•    ارسال پیامک به والدین دانشجو هنگام ورود، خروج، تأخیر مجاز، تأخیر غیر مجاز و  ...
•    قابلیت پرداخت الکترونیک جرایم ورود و خروج‌های تکراری و تأخیر‌ها توسط دانشجو
•    گزارش سوابق ورود و خروج‌های دانشجو