مدیریت امور خوابگاه

مدیریت فضا و چینش دانشجویان، راهکار پایدار داده‌کاوان برای خوابگاه‌های دانشجویی است

با استفاده از سامانه مدیریت امور خوابگاه‌ها، دانشگاه‌ها قادر خواهند بود فضاهای خوابگاهی خود و چینش دانشجویان را در این فضا‌ها مدیریت نمایند. همچنین دانشجویان قادر خواهند بود درخواست سکونت خود را برای ترم‌های مختلف به صورت الکترونیکی ثبت نموده و سابقه سکونت خود را مشاهده نمایند. انتظامات هر خوابگاه نیز علاوه بر مشاهده لیست بروز شده دانشجویان خوابگاه، می تواند مهمان‌های دانشجویان را نیز از طریق این سامانه مدیریت نماید.

قابلیت‌های سامانه مدیریت امور خوابگاه‌ها

•    تعریف انواع غذاها و قیمت‌های آنها به صورت پلکانی
‌    تعریف و مدیریت خوابگاه‌ها، بلوک‌ها، طبقات و اتاق‌ها
•    مدیریت چینش دانشجویان در خوابگاه‌ها و اتاق‌ها
•    تعریف و مدیریت مسئولیت‌های خوابگاهی و مسئولین خوابگاه
•    تسویه حساب با خوابگاه
•    مدیریت فیش‌های ودیعه دانشجویان
•    ثبت انواع مختلف جریمه، تخفیف یا کلیدواژه برای دانشجویان
‌    قابلیت تعریف زمانبندی‌ها، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مختلف ثبت نام خوابگاه‌ها
•    قابلیت تعریف پیش ثبت نام ترم‌های عادی و ترم تابستان و ثبت¬نام گروهی اتاق‌ها و انجام آن به صورت الکترونیکی
•    حفظ سوابق سکونت دانشجویان در خوابگاه‌ها
•    مشاهده کاردکس اسکان و پروفایل شخصی توسط دانشجویان
•    مدیریت انتظامات خوابگاه‌ها
•    قابلیت ثبت ورود و خروج مهمان‌های دانشجو در خوابگاه توسط انتظامات
•    ثبت گزارش روزانه انتظامات هر خوابگاه
•    مشاهده لیست دانشجویان و مهمان‌های حاضر در خوابگاه توسط انتظامات
•    ثبت و مدیریت امانات به دانشجویان توسط انتظامات