مدیریت تسویه‌حساب

تسهیل تسویه‌حساب برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه با پیگیری آنلاین

فرایند تسویه حساب در هر دانشگاه برای دانشجویان امری زمان‌بر و طاقت فرسا بوده که مراجعات و پیگیری‌های مکرری توسط دانشجو باید صورت پذیرد تا تکمیل این فرایند حاصل گردد. این سامانه به منظور حذف این مراجعات و کاهش زمان فرایند تسویه حساب طراحی و پیاده‌سازی گردیده است. در این سامانه دانشجو درخواست خود را به صورت الکترونیک ثبت نموده و سیستم به صورت هوشمندانه این درخواست را بین ادارات مختلف توزیع می‌نماید. دانشجو در هر لحظه قادر خواهد بود وضعیت درخواست خود را به صورت الکترونیک در ادارت مختلف مشاهده نموده و از پیشرفت آن آگاه شود.

قابلیت‌های سامانه تسویه حساب

•    تعریف چارت تسویه دانشگاه
•    تعیین شرایط ارجاع خودکار درخواست تسویه دانشجو برای هر اداره
•    تعیین قوانین ارجاع درخواست تسویه توسط مسئول هر اداره به ادارات دیگر
•    تعیین ادارات مقصد برای هر اداره (اداراتی که بعد از بررسی درخواست در این اداره باید به صورت خودکار به آنها ارجاع شود)
•    تعریف عناوین بدهی و بستانکاری‌ها و تخصیص هر کدام به ادارات مربوطه
•    تعریف انواع تراز مالی و تخصیص عناوین بدهی و بستانکاری‌های مربوط به آن
•    قابلیت ثبت بدهی و بستانکاری‌های دانشجو در طول تحصیل توسط هر اداره
•    درخواست تسویه و پیگیری آن توسط دانشجو به صورت الکترونیک
•    توزیع خودکار درخواست تسویه بین ادارات
•    استخراج و ثبت خودکار بدهی‌ها و بستانکاری‌های دانشجو در سایر زیر سیستم‌های سماد به محض درخواست تسویه
•    قابلیت پرداخت الکترونیک بدهی‌ها توسط دانشجو
•    مشاهده درخت کامل تسویه و وضعیت درخواست در هر اداره توسط دانشجو
•    قابلیت صدور صورت حساب تجمیع شده بدهی‌ها و بستانکاری‌های دانشجو