• صفحه نخست

بهای تمام شده - داده کاوان اندیشه برتر

مدیریت بودجه

عملیات اصلی این مجموعه از ماژول ها انجام محاسبات مربوط به بودجه پروژه می باشد. هزینه ها و درآمدها به دو صورت واقعی و برنامه ریزی شده قابل ثبت و محاسبه هستند. در این ماژول ثبت نرخ دستمزد بر اساس افراد، نقش ها و کاربران وجود دارد و می توان برای محاسبه هزینه حقوق اولویت نرخ محاسبتی مشخص کرد. از خروجی های قابل توجه این مجموعه می توان به نمایش جریانات نقدی پیش بینی شده و واقعی پروژه، محاسبه بهای پروژه و صدور صورت حساب و فیش حقوق اشاره کرد.

بودجه و جریانات نقدی پروژه

نمونه تصویرقابلیتی است که با استفاده از آن می توان به سادگی درآمدها، هزینه ها، سود یا زیان نهایی و جریانات نقدی پروژه را به سادگی مشاهده کرد. بودجه پروژه از سه بخش هزینه ها، درآمدها و هزینه های حقوق و دستمزد تشکیل می شود. اجزای مربوط به هزینه ها و درآمدها توسط مدیران ثبت می شوند (مانند هزینه های مواد، قطعات، اجاره و درآمد حاصل از پیش پرداخت ها و...) هزینه های حقوق و دستمزد نیز توسط نرم افزار (با توجه به زمان های صرف شده برای انجام کارها در نرخ دستمزد) محاسبه می شوند.

ویژگی های اصلی

 • مشاهده بودجه واقعی پروژه در کنار بودجه برنامه ریزی شده پروژه
 • امکان ایجاد هزینه ها یا درآمدهایی که در دوره زمانی مشخص تکرار می شوند (مانند هزینه های اجاره و...) همراه با تنظیمات متنوع تعداد و مدت زمان تکرار
 • کنترل درآمدها، هزینه ها، هزینه های حقوق و دستمزد و سود
 • محاسبه ی هزینه های حقوق دستمزد (حاصل از زمان صرف شده در نرخ ساعتی)
 • تعریف نرخ پرداخت ساعتی بر اساس نقش، فعالیت و هر فرد تیم پروژه
 • قابلیت تعریف نرخ های داخلی و خارجی (نرخ های خارجی برای صورت حساب های مشتریان و نرخ های داخلی برای پرداخت حقوق کاربرد دارد.)
 • نمایش بودجه سبد پروژه ها
 • پیش بینی جریانات نقدی برای سبد پروژه ها
 • تنظیمات جامع (مالیات بر ارزش افزوده، واحد پول و...)
 • امکان ثبت درآمدها و هزینه ها در تمام سطوح پروژه (از سطح فعالیت تا کل پروژه)

نمونه تصویر نمونه تصویر نمونه تصویر نمونه تصویر نمونه تصویر

اطلاعات بیشتر...

محاسبه بهای تمام شده پروژه

بهای تمام شده پروژه از مجموع هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها تشکیل می شود. هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد از نرخ دستمزد در زمان های برآورد شده برای انجام فعالیت ها محاسبه می شود. سایر هزینه ها نیز توسط مدیران (افرادی که دسترسی ثبت هزینه را دارا هستند) ثبت می شوند. سایر هزینه ها شامل هزینه های مواد، اجاره، تجهیزات و... می شود.

ویژگی های اصلی

 • محاسبه بهای پروژه با استفاده از زمان برآوردی هر یک فعالیت های پروژه
 • تعریف سایر هزینه (مواد، تجهیزات و...) توسط کاربر
 • انتقال بهای پروژه به بودجه پروژه
 • تعریف دسترسی های متنوع به این ماژول

اطلاعات بیشتر...

صدور فیش حقوقی و صورت حساب

هنگامی که زمان های ثبت شده ی کاربران در نرخ های پرداخت داخلی ضرب می شود، فیش حقوقی و هنگامی که زمان های ثبت شده کاربران در نرخ های پرداخت خارجی ضرب می شود، صورت حساب مشتری را تشکیل می دهند. لازم به ذکر است قابلیت تعریف بازه های زمانی جهت صدور فیش حقوقی و صورت حساب نیز وجود دارد.

ویژگی های اصلی

 • نمایش هزینه بر اساس نرخ داخلی و خارجی
 • فیش حقوق به تفکیک کاربران
 • صورت حساب به تفکیک پروژه ها
 • وجود فیلترهای پیشرفته

اطلاعات بیشتر...

مدیریت منابع نگهداری و تعمیرات

مدیریت منابع نگهداری و تعمیرات یکی از قابلیت‌های سامانه است. با استفاده از این زیر سیستم می‌توان منابع مالی، منابع انسانی و منابع اشتراکی را به صورت کاملا یکپارچه با سایر زیرسیستم‌ها مدیریت کرد. زیرسیستم مدیریت منابع می‌توان هزینه‌های مختلف نیروی انسانی، مواد و قطعات و سایر هزینه‌ها را به صورت کاملا یکپارچه با سایر زیرسیستم‌ها کنترل کرد. در این زیرسیستم امکان کنترل منابع انسانی نیز وجود داشته و می‌توان کارهای نگهداری و تعمیرات را به صورت بهینه به پرسنل نگهداری و تعمیرات تخصیص داد.

مدیریت هزینه ها

18ماژولی است که با استفاده از آن می‌توان به سادگی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تعمیرات هر تجهیز را به صورت واقعی و برنامه‌ریزی شده محاسبه کرد. هزینه‌های مربوط به نگهداری و تعمیرات شامل دو قسمت برنامه‌ریزی شده و واقعی در دسترس هستند. همچنین هزینه‌ها از دو جزء هزینه‌های حقوق و دستمزد و هزینه‌های مواد و قطعات تشکیل شده است. هزینه‌های حقوق و دستمزد با توجه به زمان برآوردی و زمان واقعی جهت انجام کار‌ها محاسبه می‌شود و هزینه‌های مربوط به مواد و قطعات نیز به توسط افراد مربوط ثبت می‌شود. ویژگی‌های اصلی این بخش به شرح زیر می‌باشد.

 

ویژگی های اصلی

 • مشاهده هزینه¬های واقعی تجهیز در کنار هزینه برنامه¬ریزی شده تجهیز
 • امکان ایجاد هزینه¬ها در دوره زمانی مشخص تکرار می شوند همراه با تنظیمات متنوع تعداد و مدت زمان تکرار
 • کنترل هزینه ها، هزینه های حقوق و دستمزد و مواد
 • محاسبه ی هزینه های حقوق دستمزد (حاصل از زمان صرف شده در نرخ ساعتی)
 • تعریف نرخ پرداخت ساعتی بر اساس نقش، فعالیت و هر فرد تیم
 • پیش بینی جریانات نقدی برای سبد تجهیزات
 • تنظیمات جامع (مالیات بر ارزش افزوده، واحد پول و...)
 • امکان ثبت هزینه¬ها در تمام سطوح تجهیز (از سطح فعالیت تا کل تجهیز)
 • نمایش جریان نقدی تجهیزات به تفکیک ماه، فصل و سال

18 17  

اطلاعات بیشتر...

  مدیریت منابع اشتراکی

این ماژول جهت مدیریت کارای تجهیزات و امکانات موجود در سطح سازمان کاربرد دارد. در این ماژول برای هر منبع موجود جدولی به تفکیک ساعات کاری تعریف می‌شود که از طریق آن می‌توان زمان های کاری هر تجهیز را برنامه‌ریزی کرد. ویژگی های اصلی این بخش به شرح زیر می باشد.

  

ویژگی های اصلی

 • تعریف ساعات کاری مختلف برای هر منبع
 • مدیریت تجهیزات مختص هر تجهیز یا برای همه تجهیزات
 • دسته‌بندی منابع در زبانه¬های مختلف
 • رزرو منابع در جدولی از ساعات کاری
 • تعریف دسترسی¬های مختلف به ماژول منابع
 • مشاهده سابقه زمان¬های استفاده از هر منبع
 • تعریف تعداد نامحدود دسته¬ها و منابع ذیل هر دسته  

اطلاعات بیشتر...

  مدیریت منابع انسانی

Resource Managementدر سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات، برنامه‌ریزی فعالیت‌های نگهداری، ابتدا به صورت عادی صورت می گردد پس از آن با توجه به زمان های واقعی در دسترس حجم کاری بین تیم عملیاتی متوازن و متعادل می¬شود. ویژگی¬های اصلی این بخش به شرح زیر می¬باشد.

  ویژگی های اصلی

 • نمایش کارهای کارمندان در طول زمان همراه با کل حجم کاری
 • نمایش حجم کار برنامه ریزی شده نسبت به ظرفیت موجود به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • به¬روزرسانی کارها و کارمند با استفاده از drag and drop
 • یکپارچگی با سیستم حضور و غیاب (در نظر گرفتن تعطیلات و مرخصی)
 • یکپارچگی با تقویم جلسات
 • امکان تعیین نوع تخصیص منبع (یکنواخت، از ابتدا و...)

اطلاعات بیشتر...

 

 تقویم های کاری

12در سامانه می‌توان تقویم های کاری متنوعی ایجاد کرد. به هر یک از افراد تیم نگهداری تقویم کاری معینی تخصیص داده می‌شود. در این بخش می‌توان تنظیمات متنوعی مانند روزهای تعطیل و ساعات کاری نیز وجود دارد. ویژگی¬های اصلی این بخش به شرح زیر می باشد.

 

ویژگی های اصلی

 • تعریف تعداد نامحدود تقویم¬های کاری
 • امکان ثبت ساعت شروع و پایان کار
 • ثبت مدت زمان کاری طی روز
 • ثبت روزهای کاری هفته و ثبت روز شروع هفته

   

اطلاعات بیشتر...