• صفحه نخست

بودجه پروژه - داده کاوان اندیشه برتر

بودجه پروژه

در سامانه مدیریت پروژه می‌توان برای پروژه‌ها بودجه تعریف کرد. با استفاده از امکانات ماژول بودجه می‌توان کلیه‌ی هزینه‌ها و درآمدهای پروژه برنامه ریزی و کنترل کرد. همچنین بودجه در بخش واقعی و برنامه ریزی شده در دسترس است. بودجه در سطوح مختلف کار، مایلستون و پروژه در دسترس است.

budget

بودجه پروژه

برای مشاهده بودجه کل پروژه باید به تب بودجه در هر پروژه وارد شد در این قسمت می‌توان خلاصه عملکرد بودجه‌ی پروژه را مشاهده کرد. در صفحه بودجه با کلیک بر روی اعداد موارد مختلف (هزینه‌ها و درآمدها) می‌توان جزئیات مربوط به هر یک را مشاهده کرد. همچنین در انتهای این صفحه وضعیت بودجه زیرپروژه های این پروژه نیز نمایش داده می‌شود.
در این صفحه نیز می‌توان برای پروژه درآمد یا هزینه ثبت کرد. برای ثبت درآمد یا هزینه باید روی یکی از دکمه‌های درآمد جدید یا هزینه جدید که در سمت چپ این صفحه قرار دارد کلیک کرد. پس از آن فرمی نمایش داده می‌شود که شامل موارد ذیل است
عنوان: عنوان مربوط به درآمد یا هزینه
تاریخ: تاریخ مربوط به درآمد یا هزینه
مبلغ بدون VAT: مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده
VAT: درصد مالیات بر ارزش افزوده
مبلغ کل: کل مبلغ شامل مالیات
تکرار شدن: نوع تکرار شدن درآمد یا هزینه
در صورتی که در پروژه بودجه برنامه ریزی شده نیز فعال باشد، می‌توان نوع هزینه یا درآمد را از طریق تب‌ها به صورت برنامه ریزی شده یا واقعی انتخاب کرد. همچنین در قسمت برنامه ریزی شده گزینه زیر نیز وجود دارد
کپی به واقعی: در صورت فعال بودن این گزینه، درآمد یا هزینه ثبت شده به صورت واقعی هم ثبت می‌شود.

budget1

بودجه کارها

در صورتی که بودجه برای کارها نیز فعال باشد می‌توان بودجه را در سطح کارها را هم برنامه ریزی و کنترل کرد. (فعال سازی این قسمت از طریق تنظیمات بودجه در دسترس است) برای مشاهده بودجه هر کار باید به صفحه مربوط به کار مراجعه کرد و همانند بودجه پروژه در این قسمت نیز می‌توان هزینه و درآمد ثبت کرد.

budget2

بودجه مایلستون‌ها

در صورتی که بودجه برای مایلستون‌ها نیز فعال باشد می‌توان بودجه را در سطح مایلستون‌ها را هم برنامه ریزی و کنترل کرد. (فعال سازی این قسمت از طریق تنظیمات بودجه در دسترس است) برای مشاهده بودجه هر مایلستون باید به صفحه مربوط به مایلستون مراجعه کرد و همانند بودجه پروژه در این قسمت نیز می‌توان هزینه و درآمد ثبت کرد.

هزینه‌های حقوق و دستمزد

در سامانه مدیریت پروژه هزینه‌های حقوق و دستمزد به صورت جداگانه ثبت و برنامه‌ریزی می‌شوند. تنظیمات مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد در قسمت تنظیمات بودجه ارائه می‌شود. به صورت کلی پس از انجام تنظیمات، دو روش کلی در مورد هزینه‌های حقوق و دستمزد وجود دارد که شامل موارد ذیل است.

 • روش اول ثبت کل هزینه‌ها به صورت مستقیم که در این صورت فقط یک عدد به عنوان هزینه‌های حقوق و دستمزد ثبت می‌گردد.
 • روش دوم محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد با توجه به زمان‌های ثبت شده و برآوردی کارها است که تنظیمات و موارد دقیق آن در بخش تنظیمات بودجه ارائه می‌شود. در این روش برای مشاهده هزینه‌های حقوق دستمزد می‌توان روی مبلغ آن کلیک کرده و وارد صفحه‌ی جزئیات مربوطه شد.

budget3

تنظیمات بودجه

می‌توان تنظیمات مربوط به ماژول بودجه را به صورت کلی انجام داد. قسمت‌های مختلف تنظیمات ماژول بودجه در بخش کاربری سامانه ارائه می‌شود. البته لازم به ذکر است در این قسمت می‌توان تنظیمات بودجه را برای همهٔ پروژه‌ها انجام داد و این تنظیمات، تنظیمات پیشفرض ماژول بودجه می‌باشد. 
تن‌ها تفاوت قسمت تنظیمات بودجه به صورت کلی و تنظیمات بودجه برای هر ماژول گزینه اجازه تغییر ارز در هر پروژه می‌باشد، با فعال بودن این گزینه نرخ ارزهای مختلفی برای پروژه‌های مختلف می‌توان در نظر گرفت. این گزینه در مسیر مدیریت سامانه | بودجه و در تب دیگر تنظیمات قرار دارد.
budget

تنظیمات بودجه پروژه

دسترسی به تنظیمات ماژول بودجه از دو روش امکان پذیر است. روش اول استفاده از دکمه تنظیمات در تب بودجه است و روش دوم استفاده از تب بودجه در تب تنظیمات پروژه است. پس از ورود به تنظیمات بودجه، تب‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می‌شود.

سلسله مراتب نرخ‌ها

در این قسمت مشخص می‌شود برای محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد به صورت داخلی (برای محاسبات داخلی و بدون هزینه‌های سربار) و خارجی (برای ارائه به مشتری و با هزینه‌های سربار) از چه ترتیبی استفاده شود. تعریف ترتیب بدین دلیل است وقتی مقداری صفر باشد برای محاسبه به مقدار بعدی مراجعه می‌کند.

budget setting1

جداول نرخ‌های پرداخت

در سامانه می‌توان نرخ‌های پرداختی مختلفی تعریف کرد. هر نرخ پرداختی هم می‌تواند به صورت داخلی و خارجی باشد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
نرخ هر نقش: برای هر نقش می‌توان نرخ دستمزد تعریف کرد به عنوان مثال نرخ برای مدیر پروژه، کارشناس و...
نرخ هر فعالیت: برای فعالیت‌های مختلفی که در سامانه تعریف شده است نیز می‌توان نرخ‌های پرداختی تعریف کرد. به عنوان مثال مواردی مانند: مستند سازی، توسعه و...
نرخ هر کاربر: می‌توان به تفکیک کاربران نرخ حقوق تعریف کرد.

budget setting2

سایر تنظیمات

تنظیمات مختلفی برای محاسبات و تنظیمات کلی ماژول بودجه وجود دارد که از تب دیگر تنظیمات در تنظیمات بودجه در دسترس است. پس از ورود به این مواردی نمایش داده می‌شود که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می‌شود. 
قالب واحد پول: نوع نمایش واحد پول در این قسمت مشخص می شود.
محاسبه مبلغ با: در این قسمت مشخص می‌شود نوع نمایش مبلغ در هنگام ثبت مبالغ به چه صورت خواهد بود.
اگر مبلغ بدون VAT نشان داده شود, VAT برابراست با: مقدار درصد مالیات بر ارزش افزوده مشخص می‌شود.
استفاده از هزینه‌های حقوق و دسمزد: در این قسمت می‌تواند به صورت تک نرخی یا به صورت نرخ داخلی و نرخ خارجی باشد
رند کردن در فهرست‌ها:مبالغ در فهرست ها رند می‌شود.
درآمدها و هزینه‌های واقعی برمبنای: نوع نمایش درآمدها و هزینه‌ها در تب بودجه در این قسمت مشخص می‌شود.
هزینه‌های حقوق و دستمزد واقعی بر مبنای: نرخ حقوق و دستمزد در مورد هزینه های حقوق و دستمزد واقعی در این قسمت مشخص می‌شود.
درآمدها بر مبنای: در صورت انتخاب مورد فهرست دقیق می‌توان درآمدهای مختلفی را برای پروژه ثبت کرد و در صورت انتخاب مجموع درآمد فقط یک درآمد کلی در پروژه ثبت می شود.
هزینه‌های واقعی بر مبنای: در صورت انتخاب مورد فهرست دقیق می توان هزینه‌های مختلفی را برای پروژه ثبت کرد و در صورت انتخاب مجموع هزینه فقط یک هزینه کلی در پروژه ثبت می‌شود.
مبنای محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد برنامه ریزی شده: روش محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد در این قسمت مشخص می‌شود. در این قسمت به موارد ذیل قابل ذکر است

 • هزینه‌های حقوق و دستمزد (کل): ثبت یک مقدار برای هزینه‌های حقوق و دستمزد

نرخ برآوردی هر نفر ساعت: نرخی است که به صورت کلی در سامانه برای هر نفر ساعت تعریف می‌شود.
محاسبه مبالغ زیرپروژه‌ها در پروژه اصلی: مبالغ مربوط به پروژه ها در پروژه‌ی اصلی نیز محاسبه می شوند.
استفاده از هزینه‌های مأموریت: می‌توان هزینه های ماموریت نیز ثبت کرد
استفاده از حقوق مأموریت: می‌توان حقوق ماموریت را نیز ثبت کرد
هزینه مأموریت - نرخ هر روز: هزینه‌های ماموریت به ازای هر روز مشخص می‌شود.
حق مأموریت مأموریت - نرخ هر روز: حقوق ماموریت به ازای هر روز مشخص می شود.
واحد متریک: واحد متریک برای مسافت
فعال بودن برنامه ریزی و برآورد بودجه: در این صورت بودجه به صورت برنامه ریزی هم فعال خواهد بود.
بکار بردن ماژول بودجه در مایلستون ها: بودجه در قسمت مایلستون ها هم فعال خواهد بود.
استفاده از ماژول بودجه در کارها: بودجه در قسمت کارها هم فعال خواهد بود.
استفاده از بودجه در موارد CRM: بودجه در قسمت CRM هم فعال خواهد بود.

budget setting3

دسترسی به تنظیمات ماژول بودجه از دو روش امکان پذیر است. روش اول استفاده از دکمه تنظیمات در تب بودجه است و روش دوم استفاده از تب بودجه در تب تنظیمات پروژه است. پس از ورود به تنظیمات بودجه، تب‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می‌شود.

سلسله مراتب نرخ‌ها

در این قسمت مشخص می‌شود برای محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد به صورت داخلی (برای محاسبات داخلی و بدون هزینه‌های سربار) و خارجی (برای ارائه به مشتری و با هزینه‌های سربار) از چه ترتیبی استفاده شود. تعریف ترتیب بدین دلیل است وقتی مقداری صفر باشد برای محاسبه به مقدار بعدی مراجعه می‌کند.

جداول نرخ‌های پرداخت

در سامانه می‌توان نرخ‌های پرداختی مختلفی تعریف کرد. هر نرخ پرداختی هم می‌تواند به صورت داخلی و خارجی باشد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
نرخ هر نقش: برای هر نقش می‌توان نرخ دستمزد تعریف کرد به عنوان مثال نرخ برای مدیر پروژه، کارشناس و...
نرخ هر فعالیت: برای فعالیت‌های مختلفی که در سامانه تعریف شده است نیز می‌توان نرخ‌های پرداختی تعریف کرد. به عنوان مثال مواردی مانند: مستند سازی، توسعه و...
نرخ هر کاربر: می‌توان به تفکیک کاربران نرخ حقوق تعریف کرد.

سایر تنظیمات

تنظیمات مختلفی برای محاسبات و تنظیمات کلی ماژول بودجه وجود دارد که از تب دیگر تنظیمات در تنظیمات بودجه در دسترس است. پس از ورود به این مواردی نمایش داده می‌شود که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می‌شود. 
قالب واحد پول: نوع نمایش واحد پول در این قسمت مشخص می شود.
محاسبه مبلغ با: در این قسمت مشخص می‌شود نوع نمایش مبلغ در هنگام ثبت مبالغ به چه صورت خواهد بود.
اگر مبلغ بدون VAT نشان داده شود, VAT برابراست با: مقدار درصد مالیات بر ارزش افزوده مشخص می‌شود.
استفاده از هزینه‌های حقوق و دسمزد: در این قسمت می‌تواند به صورت تک نرخی یا به صورت نرخ داخلی و نرخ خارجی باشد
رند کردن در فهرست‌ها:مبالغ در فهرست ها رند می‌شود.
درآمدها و هزینه‌های واقعی برمبنای: نوع نمایش درآمدها و هزینه‌ها در تب بودجه در این قسمت مشخص می‌شود.
هزینه‌های حقوق و دستمزد واقعی بر مبنای: نرخ حقوق و دستمزد در مورد هزینه های حقوق و دستمزد واقعی در این قسمت مشخص می‌شود.
درآمدها بر مبنای: در صورت انتخاب مورد فهرست دقیق می‌توان درآمدهای مختلفی را برای پروژه ثبت کرد و در صورت انتخاب مجموع درآمد فقط یک درآمد کلی در پروژه ثبت می شود.
هزینه‌های واقعی بر مبنای: در صورت انتخاب مورد فهرست دقیق می توان هزینه‌های مختلفی را برای پروژه ثبت کرد و در صورت انتخاب مجموع هزینه فقط یک هزینه کلی در پروژه ثبت می‌شود.
مبنای محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد برنامه ریزی شده: روش محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد در این قسمت مشخص می‌شود. در این قسمت به موارد ذیل قابل ذکر است

 • هزینه‌های حقوق و دستمزد (کل): ثبت یک مقدار برای هزینه‌های حقوق و دستمزد

نرخ برآوردی هر نفر ساعت: نرخی است که به صورت کلی در سامانه برای هر نفر ساعت تعریف می‌شود.
محاسبه مبالغ زیرپروژه‌ها در پروژه اصلی: مبالغ مربوط به پروژه ها در پروژه‌ی اصلی نیز محاسبه می شوند.
استفاده از هزینه‌های مأموریت: می‌توان هزینه های ماموریت نیز ثبت کرد
استفاده از حقوق مأموریت: می‌توان حقوق ماموریت را نیز ثبت کرد
هزینه مأموریت - نرخ هر روز: هزینه‌های ماموریت به ازای هر روز مشخص می‌شود.
حق مأموریت مأموریت - نرخ هر روز: حقوق ماموریت به ازای هر روز مشخص می شود.
واحد متریک: واحد متریک برای مسافت
فعال بودن برنامه ریزی و برآورد بودجه: در این صورت بودجه به صورت برنامه ریزی هم فعال خواهد بود.
بکار بردن ماژول بودجه در مایلستون ها: بودجه در قسمت مایلستون ها هم فعال خواهد بود.
استفاده از ماژول بودجه در کارها: بودجه در قسمت کارها هم فعال خواهد بود.
استفاده از بودجه در موارد CRM: بودجه در قسمت CRM هم فعال خواهد بود.

جریان‌های نقدی

همانطور که بودجه پروژه را برنامه ریزی می‌کنید، می‌توانید بر جریان نقدینگی آینده کل پروژه نظارت داشته باشید. به سادگی درآمدها و هزینه‌های مورد انتظار پروژه را به تفکیک هر ماه مشاهده نمایید. همچنین با استفاده از فیلترها آن را سفارشی سازی کنید و فقط یک پروژه خاص را انتخاب کنید. برای دسترسی به جریانات نقدی باید از منوی بیشتر و زیر منوی بودجه گزینه‌ی جریانات نقدی را انتخاب کرد.

cashflow1

شما می‌توانید صفحه بودجه را متناسب با آنچه که می‌خواهید، فیلتر کنید، ستون‌های جدول را انتخاب کرده و تغییر دهید همچنین نوع نمایش (به صورت روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه) تغییر دهید.

cashflow2

در سامانه مدیریت پروژه امکان برآورد هزینه‌های پروژه، با استفاده از روش پایین به بالا است. با استفاده از ماژول برآورد هزینه می‌توان هزینه‌های پروژه را با استفاده از فعالیت‌هایی که در پروژه تعریف شده است برآورد کرد. برای استفاده از این روش کافی است که به تب برآورد هزینه در هر پروزه مراجعه شود.
پس از ورود به تب برآورد هزینه اطلاعات کلی در مورد پروژه ثبت می‌شود که با کلیک بر روی آیکون قلم قابلیت ویرایش آن‌ها وجود دارد. در این ماژول امکان خروجی PDF نیز وجود دارد و می‌توان تنظیمات قالب خروجی و سایر موراد که در سمت چپ این تب وجود دارند را انجام داد و خروجی مرود نظر را تهیه کرد.

در تب مربوط به برآورد هزینه کارهایی نمایش داده می‌شود که فرآیندهای آن‌ها در قسمت تنظیمات مربوط به ماژول برآورد هزینه انتخاب شده باشد. (برای دسترسی به این تنظیمات به پست مرتبط مراجعه کنید). پس از ورود به تب برآورد هزینه، کلیه‌ی کارها با فرآیندهای انتخاب شده نمایش داده می‌شود. همچنین برای هر کار زمان برآوردی و نرخ پرداختی نیز نمایش داده می‌شود که امکان ویرایش این دو فیلد وجود دارد. همچنین در این قسمت امکان تعریف موارد جدید برای هزینه‌های پروژه، حذف هر کار و تغییر ترتیب نمایش وجود دارد.
در ستون تخفیف می‌توان مقداری (درصد یا مبلغ پول) به عنوان تخفیف برای هر آیتم در نظر گرفت که برای هر یک از ردیف‌های هزینه باید به صورت جداگانه وارد شود.
در ماژول برآورد هزینه، هزینه هر پروژه از مجموع هزینه‌های زیر پروزه هایش (یک سطح پایین‌تر) حاصل می‌شود که هزینه هر زیرپروژه نیز از مجموع هزینه‌های مربوط به کارهای آن محاسبه می‌گردد. اگر پروژه‌ای زیرپروژه نداشته باشد. هزینه‌هایش از کارهایش محاسبه خواهد شد.

مدیریت بودجه

عملیات اصلی این مجموعه از ماژول ها انجام محاسبات مربوط به بودجه پروژه می باشد. هزینه ها و درآمدها به دو صورت واقعی و برنامه ریزی شده قابل ثبت و محاسبه هستند. در این ماژول ثبت نرخ دستمزد بر اساس افراد، نقش ها و کاربران وجود دارد و می توان برای محاسبه هزینه حقوق اولویت نرخ محاسبتی مشخص کرد. از خروجی های قابل توجه این مجموعه می توان به نمایش جریانات نقدی پیش بینی شده و واقعی پروژه، محاسبه بهای پروژه و صدور صورت حساب و فیش حقوق اشاره کرد.

بودجه و جریانات نقدی پروژه

نمونه تصویرقابلیتی است که با استفاده از آن می توان به سادگی درآمدها، هزینه ها، سود یا زیان نهایی و جریانات نقدی پروژه را به سادگی مشاهده کرد. بودجه پروژه از سه بخش هزینه ها، درآمدها و هزینه های حقوق و دستمزد تشکیل می شود. اجزای مربوط به هزینه ها و درآمدها توسط مدیران ثبت می شوند (مانند هزینه های مواد، قطعات، اجاره و درآمد حاصل از پیش پرداخت ها و...) هزینه های حقوق و دستمزد نیز توسط نرم افزار (با توجه به زمان های صرف شده برای انجام کارها در نرخ دستمزد) محاسبه می شوند.

ویژگی های اصلی

 • مشاهده بودجه واقعی پروژه در کنار بودجه برنامه ریزی شده پروژه
 • امکان ایجاد هزینه ها یا درآمدهایی که در دوره زمانی مشخص تکرار می شوند (مانند هزینه های اجاره و...) همراه با تنظیمات متنوع تعداد و مدت زمان تکرار
 • کنترل درآمدها، هزینه ها، هزینه های حقوق و دستمزد و سود
 • محاسبه ی هزینه های حقوق دستمزد (حاصل از زمان صرف شده در نرخ ساعتی)
 • تعریف نرخ پرداخت ساعتی بر اساس نقش، فعالیت و هر فرد تیم پروژه
 • قابلیت تعریف نرخ های داخلی و خارجی (نرخ های خارجی برای صورت حساب های مشتریان و نرخ های داخلی برای پرداخت حقوق کاربرد دارد.)
 • نمایش بودجه سبد پروژه ها
 • پیش بینی جریانات نقدی برای سبد پروژه ها
 • تنظیمات جامع (مالیات بر ارزش افزوده، واحد پول و...)
 • امکان ثبت درآمدها و هزینه ها در تمام سطوح پروژه (از سطح فعالیت تا کل پروژه)

نمونه تصویر نمونه تصویر نمونه تصویر نمونه تصویر نمونه تصویر

اطلاعات بیشتر...

محاسبه بهای تمام شده پروژه

بهای تمام شده پروژه از مجموع هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها تشکیل می شود. هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد از نرخ دستمزد در زمان های برآورد شده برای انجام فعالیت ها محاسبه می شود. سایر هزینه ها نیز توسط مدیران (افرادی که دسترسی ثبت هزینه را دارا هستند) ثبت می شوند. سایر هزینه ها شامل هزینه های مواد، اجاره، تجهیزات و... می شود.

ویژگی های اصلی

 • محاسبه بهای پروژه با استفاده از زمان برآوردی هر یک فعالیت های پروژه
 • تعریف سایر هزینه (مواد، تجهیزات و...) توسط کاربر
 • انتقال بهای پروژه به بودجه پروژه
 • تعریف دسترسی های متنوع به این ماژول

اطلاعات بیشتر...

صدور فیش حقوقی و صورت حساب

هنگامی که زمان های ثبت شده ی کاربران در نرخ های پرداخت داخلی ضرب می شود، فیش حقوقی و هنگامی که زمان های ثبت شده کاربران در نرخ های پرداخت خارجی ضرب می شود، صورت حساب مشتری را تشکیل می دهند. لازم به ذکر است قابلیت تعریف بازه های زمانی جهت صدور فیش حقوقی و صورت حساب نیز وجود دارد.

ویژگی های اصلی

 • نمایش هزینه بر اساس نرخ داخلی و خارجی
 • فیش حقوق به تفکیک کاربران
 • صورت حساب به تفکیک پروژه ها
 • وجود فیلترهای پیشرفته

اطلاعات بیشتر...