• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • پیگیری زمان
  • کارکرد پرسنل

کارکرد پرسنل

در سامانه مدیریت پروژه می‌توان به سادگی بر عملکرد پرسنل نظارت داشت و زمان صرف شده هر یک از پرسنل سازمان را به تفکیک پروژه‌ها و موارد دلخواه دیگر مشاهده نمود. یکی از قسمت‌هایی که این امکان را فراهم می‌کند استفاده از کارکرد پرسنل است. این قسمت از منوی بیشتر در دسترس است. 
پس از ورود به منوی کارکرد پرسنل زمان‌های صرف شده پرسنل طبق فیلتر پیش‌فرض (معمولاً زمان صرف شده ماه گذشته و به تفکیک پروژه‌های مختلف) در سمت چپ صفحه‌ی نمایش داده شده امکان انتخاب هر یک از کاربران سامانه و مشاهده‌ی زمان‌های صرف شده‌ی آن‌ها در ماه گذشته وجود دارد.

personal statment1

کارکرد کارمندان یکی از زیرمنوهای کارکرد پرسنل است که با ورود به آن می‌توان کارکرد کارمندان بر اساس دوره‌های زمانی ماه گذشته، هفته اخیر و این ماه مشاهده کرد.

personal statment2

برچسب ها: ثبت زمان, عملکرد