• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • مدیریت کارها و فعالیت‌ها
  • ارتباط بین کارها

ارتباط بین کارها

امانه مدیریت پروژه قابلیت تعریف ارتباط بین کارهای مختلف را داراست که برای رسیدن به این هدف لازم است بر روی گزینه افزودن کار مرتبط کلیک کنید، فرمی مانند تصویر ‌زیر ظاهر می‌شود.

task relation1

برای لیست کردن کارهای مرتبطی که با کار فعلی ارتباط دارد، به کار می‌رود. برای هر کار مرتبط می‌توانید نوع ارتباط را هم مشخص کنید. تصویر ‌زیر انواع ارتباط‌ها را نشان می‌دهد.

task relation2

انواع ذکر شده فقط برای نشان دادن رابطه‌ها به کار نمی‌روند بلکه، قابلیت ضمنی را هم فراهم می‌کند. انواع رابطه‌ها به شرح زیر است:
وابسته به: یکی ازانواع ارتباط است که بر روی هیچ چیز تأثیر ندارد، این نوع را فقط باید زمانی انتخاب کرد که می‌خواهید کاری را نشانه گذاری کنید که وابسته است.
تکرار کننده‌ی: زمانیکه کار مرتبط بسته شد کار جاری نیز باید بسته شود.
تکرار شونده‌ی: که کار مرتبط هم باید بسته شود زمانیکه کار جاری بسته می‌شود.
سد کننده‌ی: این نوع رابطه، اجازه نمی‌دهد که کار مرتبط بسته شود تا زمانیکه کار جاری باز است.
سد شونده‌ی: بستن موضوع جاری را تا زمانی که کارمرتبط باز است، منع کند.
تقدم دارد بر: این نوع ارتباط، کارهای مرتبط را مجبور می‌کند که بعد از تاریخ سررسید کار جاری شروع شوند (بعلاوه تأخیر اختیاری در روزها).
تأخر بر: کارهای مرتبط را مجبور می‌کند که بعد از تاریخ سررسید کارهای مرتبط آغاز شوند (بعلاوه تأخیر اختیاری در روزها).
کپی شده به: کار مرتبط را به عنوان یک کپی از کار فعلی علامت گذاری می‌کند و به صورت خودکار بر کار کپی می‌شود.
کپی شده از: این نوع، کار فعلی را به عنوان کار مرتبط علامت گذاری می‌کند و به صورت خودکار به روی کپی موضوع قرار می‌گیرد.
start to start
finish to start
start to finish
همچنین ارتباط‌های تقدم و تأخر، یک فیلد اختصاصی به فرم اضافه می‌کند. که تأخیر نام دارد. با استفاده از فیلد تأخیر، می‌توان تعداد روزهایی را که باید بین تاریخ سررسید و روز شروع کار بعدی باشد، مشخص کرد. قابلیت مجازی که بیان شد ممکن است باعث وقوع اشتباهاتی گردد. پس در نتیجه اگر کارهای تکرار شونده به کارمندان مختلفی واگذار شود بستن یکی از آن‌ها باعث بسته شدن دیگری می‌شود. اضافه کردن کارهای قبلی با روز شروع و تاریخ سررسید خالی، باعث پاک شدن تاریخ کارها می‌گردد. بنابراین هنگام افزودن کارهای مرتبط باید دقت کنید. زمانی‌که کارهای مرتبط اضافه شد به‌صورت تصویر ‌زیر می‌باشد:

task relation3

برچسب ها: کار, ارتباط