• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • مدیریت پروژه‌ها
  • چشم‌انداز پروژه

چشم‌انداز پروژه

در صورت افزودن مایلستون برای پروژه، تب چشم انداز افزوده می‌شود. این صفحه پیشرفت کلی را برای مایلستون‌های پروژه نمایش می‌دهد و کارهای باز و بسته را برای فرآیندهای انتخاب شده فهرست می‌کند. لذا کارهای ذیل هر مایلستون لیست می‌شوند.

vision2

در کادر کناری (سمت چپ) می‌توانید مواردی را که می‌خواهید در چشم انداز نشان داده شود، انتخاب کنید. گزینه کارهای این فرآیند در چشم انداز نشان داده شوند فقط کارهای فرآیندهای انتخاب شده را در چشم انداز نشان می‌دهد. جهت تنظیم به صورت پیش‌فرض فرآیندهایی که کارهای آن‌ها در چشم انداز نشان داده می‌شود باید به مسیر* مدیریت سامانه | فرآیندها* رفته و گزینه کارهای این فرآیند در چشم انداز نشان داده شوند را فعال کرد.
چشم انداز به صورت پیش‌فرض مایلستون‌های باز را نشان می‌دهد ولی می‌توانید با انتخاب گزینه دیدن مایلستون های تکمیل شده و کلیک کردن بر روی دکمه اعمال، آن را تغییر دهید.
اگر پروژه‌ای زیر پروژه داشته باشد با انتخاب گزینه زیر پروژه‌ها، این امکان برای شما فراهم می‌شود تا مایلستون‌ها و کارهای زیر پروژه‌ها را نیز در چشم انداز مشاهده کنید. در پایین بر چسب مایلستون، لیستی از مایلستون‌های باز را مشاهده می‌کنید. مایلستون‌های تکمیل شده در زیر همان عنوان در دسترس خواهند بود.

تصویر ‌4 2- مایلستون ها
درسمت چپ و در بالای صفحه کادر سبز رنگی را مشاهده می‌کنید که میانبری برای افزودن مایلستون جدید است.
در این صفحه مهم‌ترین جزء، کادری است که درصد پیشرفت کار را نشان می‌دهد. محاسبه درصد پیشرفت مایلستون از متوسط پیشرفت کارها با وزن زمان‌های برآورد شده صورت می‌گیرد. در صورت عدم وجود زمان برآوردی میانگین به صورت ساده گرفته می‌شود.

صفحه مایلستون

اگر بروی عنوان مایلستون در چشم انداز کلیک کنید، به صفحه مایلستون وارد می‌شوید.

vision1

همان‌طور که مشاهده می‌کنید صفحه مایلستون شامل همان اطلاعاتی هست که در صفحه چشم انداز وجود دارد، اما برخلاف چشم انداز، صفحه مایلستون همه کارها را لیست می‌کند. در این صفحه سابقه‌ی مربوط به مایلستون نیز نشان داده می‌شود، همچنین در صورت فعال سازی ماژول بودجه در سطح مایلستون نیز می‌توان به لحاظ بودجه نیز هر مایلستون را نیز در این بخش مانیتور کرد. اگر ماژول پیگیری کارها را فعال کرده باشید، این صفحه، کل زمان برآورده شده و کل زمان صرف شده را در این مایلستون به شما نشان می‌دهد. 
هر مایلستون، شامل بلوکی است که به شما اجازه می‌دهد تا نسبت پیشرفت را برای گروه‌بندی‌های مختلفی مانند: فرآیندها، وضعیت‌ها، اولویت‌ها، واگذار شوندگان کارها؛ مشاهده کنید. برای دستیابی به این نمایش کافی است که یکی از ویژگی‌های کارهای مختلف را انتخاب کنید.