• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • مدیریت پروژه‌ها
  • ساختار شکست کار

ساختار شکست کار

ر سامانه مدیریت پروژه امکان نمایش ساختار شکست کار به صورت گرافیکی و به صورت چارت وجود دارد در این نما امکان تعریف و ویرایش کارهای پروژه نیز وجود دارد همچنین می‌توان در این قسمت فیلترهای مختلفی را تعریف کرد. همچنین یکی از ویژگی‌های این قسمت استفاده از میانبرهای متنوع جهت تسهیل امور است. در این قسمت دکمه‌های مختلف وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود. 
برگشت: عملیات‌های انجام شده‌ای که ذخیره نشده‌اند را مرحله به مرحله عقب باز می‌گرداند.
مجدد: عملیات‌هایی که به عقب بازگردانده را، مجدد انجام می‌دهد.
یک طرف: چارت را به صورت یک طرفه نمایش می‌دهد.
ذخیره: تغییرات انجام شده را ذخیره می‌کند.

wbs

برچسب ها: ساختار شکست کار, WBS