• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • مدیریت منابع مالی
  • تنظیمات بودجه پروژه

تنظیمات بودجه پروژه

دسترسی به تنظیمات ماژول بودجه از دو روش امکان پذیر است. روش اول استفاده از دکمه تنظیمات در تب بودجه است و روش دوم استفاده از تب بودجه در تب تنظیمات پروژه است. پس از ورود به تنظیمات بودجه، تب‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می‌شود.

سلسله مراتب نرخ‌ها

در این قسمت مشخص می‌شود برای محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد به صورت داخلی (برای محاسبات داخلی و بدون هزینه‌های سربار) و خارجی (برای ارائه به مشتری و با هزینه‌های سربار) از چه ترتیبی استفاده شود. تعریف ترتیب بدین دلیل است وقتی مقداری صفر باشد برای محاسبه به مقدار بعدی مراجعه می‌کند.

budget setting1

جداول نرخ‌های پرداخت

در سامانه می‌توان نرخ‌های پرداختی مختلفی تعریف کرد. هر نرخ پرداختی هم می‌تواند به صورت داخلی و خارجی باشد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
نرخ هر نقش: برای هر نقش می‌توان نرخ دستمزد تعریف کرد به عنوان مثال نرخ برای مدیر پروژه، کارشناس و ...
نرخ هر فعالیت: برای فعالیت‌های مختلفی که در سامانه تعریف شده است نیز می‌توان نرخ‌های پرداختی تعریف کرد. به عنوان مثال مواردی مانند: مستند سازی، توسعه و ...
نرخ هر کاربر: می‌توان به تفکیک کاربران نرخ حقوق تعریف کرد.

budget setting2

سایر تنظیمات

تنظیمات مختلفی برای محاسبات و تنظیمات کلی ماژول بودجه وجود دارد که از تب دیگر تنظیمات در تنظیمات بودجه در دسترس است. پس از ورود به این مواردی نمایش داده می‌شود که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می‌شود. 
قالب واحد پول: نوع نمایش واحد پول در این قسمت مشخص می شود.
محاسبه مبلغ با: در این قسمت مشخص می‌شود نوع نمایش مبلغ در هنگام ثبت مبالغ به چه صورت خواهد بود.
اگر مبلغ بدون VAT نشان داده شود, VAT برابراست با: مقدار درصد مالیات بر ارزش افزوده مشخص می‌شود.
استفاده از هزینه‌های حقوق و دسمزد: در این قسمت می‌تواند به صورت تک نرخی یا به صورت نرخ داخلی و نرخ خارجی باشد
رند کردن در فهرست‌ها:مبالغ در فهرست ها رند می‌شود.
درآمدها و هزینه‌های واقعی برمبنای: نوع نمایش درآمدها و هزینه‌ها در تب بودجه در این قسمت مشخص می‌شود.
هزینه‌های حقوق و دستمزد واقعی بر مبنای: نرخ حقوق و دستمزد در مورد هزینه های حقوق و دستمزد واقعی در این قسمت مشخص می‌شود.
درآمدها بر مبنای: در صورت انتخاب مورد فهرست دقیق می‌توان درآمدهای مختلفی را برای پروژه ثبت کرد و در صورت انتخاب مجموع درآمد فقط یک درآمد کلی در پروژه ثبت می شود.
هزینه‌های واقعی بر مبنای: در صورت انتخاب مورد فهرست دقیق می توان هزینه‌های مختلفی را برای پروژه ثبت کرد و در صورت انتخاب مجموع هزینه فقط یک هزینه کلی در پروژه ثبت می‌شود.
مبنای محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد برنامه ریزی شده: روش محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد در این قسمت مشخص می‌شود. در این قسمت به موارد ذیل قابل ذکر است

  • هزینه‌های حقوق و دستمزد (کل): ثبت یک مقدار برای هزینه‌های حقوق و دستمزد

نرخ برآوردی هر نفر ساعت: نرخی است که به صورت کلی در سامانه برای هر نفر ساعت تعریف می‌شود.
محاسبه مبالغ زیرپروژه‌ها در پروژه اصلی: مبالغ مربوط به پروژه ها در پروژه‌ی اصلی نیز محاسبه می شوند.
استفاده از هزینه‌های مأموریت: می‌توان هزینه های ماموریت نیز ثبت کرد
استفاده از حقوق مأموریت: می‌توان حقوق ماموریت را نیز ثبت کرد
هزینه مأموریت - نرخ هر روز: هزینه‌های ماموریت به ازای هر روز مشخص می‌شود.
حق مأموریت مأموریت - نرخ هر روز: حقوق ماموریت به ازای هر روز مشخص می شود.
واحد متریک: واحد متریک برای مسافت
فعال بودن برنامه ریزی و برآورد بودجه: در این صورت بودجه به صورت برنامه ریزی هم فعال خواهد بود.
بکار بردن ماژول بودجه در مایلستون ها: بودجه در قسمت مایلستون ها هم فعال خواهد بود.
استفاده از ماژول بودجه در کارها: بودجه در قسمت کارها هم فعال خواهد بود.
استفاده از بودجه در موارد CRM: بودجه در قسمت CRM هم فعال خواهد بود.

budget setting3

دسترسی به تنظیمات ماژول بودجه از دو روش امکان پذیر است. روش اول استفاده از دکمه تنظیمات در تب بودجه است و روش دوم استفاده از تب بودجه در تب تنظیمات پروژه است. پس از ورود به تنظیمات بودجه، تب‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می‌شود.

سلسله مراتب نرخ‌ها

در این قسمت مشخص می‌شود برای محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد به صورت داخلی (برای محاسبات داخلی و بدون هزینه‌های سربار) و خارجی (برای ارائه به مشتری و با هزینه‌های سربار) از چه ترتیبی استفاده شود. تعریف ترتیب بدین دلیل است وقتی مقداری صفر باشد برای محاسبه به مقدار بعدی مراجعه می‌کند.

جداول نرخ‌های پرداخت

در سامانه می‌توان نرخ‌های پرداختی مختلفی تعریف کرد. هر نرخ پرداختی هم می‌تواند به صورت داخلی و خارجی باشد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
نرخ هر نقش: برای هر نقش می‌توان نرخ دستمزد تعریف کرد به عنوان مثال نرخ برای مدیر پروژه، کارشناس و ...
نرخ هر فعالیت: برای فعالیت‌های مختلفی که در سامانه تعریف شده است نیز می‌توان نرخ‌های پرداختی تعریف کرد. به عنوان مثال مواردی مانند: مستند سازی، توسعه و ...
نرخ هر کاربر: می‌توان به تفکیک کاربران نرخ حقوق تعریف کرد.

سایر تنظیمات

تنظیمات مختلفی برای محاسبات و تنظیمات کلی ماژول بودجه وجود دارد که از تب دیگر تنظیمات در تنظیمات بودجه در دسترس است. پس از ورود به این مواردی نمایش داده می‌شود که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می‌شود. 
قالب واحد پول: نوع نمایش واحد پول در این قسمت مشخص می شود.
محاسبه مبلغ با: در این قسمت مشخص می‌شود نوع نمایش مبلغ در هنگام ثبت مبالغ به چه صورت خواهد بود.
اگر مبلغ بدون VAT نشان داده شود, VAT برابراست با: مقدار درصد مالیات بر ارزش افزوده مشخص می‌شود.
استفاده از هزینه‌های حقوق و دسمزد: در این قسمت می‌تواند به صورت تک نرخی یا به صورت نرخ داخلی و نرخ خارجی باشد
رند کردن در فهرست‌ها:مبالغ در فهرست ها رند می‌شود.
درآمدها و هزینه‌های واقعی برمبنای: نوع نمایش درآمدها و هزینه‌ها در تب بودجه در این قسمت مشخص می‌شود.
هزینه‌های حقوق و دستمزد واقعی بر مبنای: نرخ حقوق و دستمزد در مورد هزینه های حقوق و دستمزد واقعی در این قسمت مشخص می‌شود.
درآمدها بر مبنای: در صورت انتخاب مورد فهرست دقیق می‌توان درآمدهای مختلفی را برای پروژه ثبت کرد و در صورت انتخاب مجموع درآمد فقط یک درآمد کلی در پروژه ثبت می شود.
هزینه‌های واقعی بر مبنای: در صورت انتخاب مورد فهرست دقیق می توان هزینه‌های مختلفی را برای پروژه ثبت کرد و در صورت انتخاب مجموع هزینه فقط یک هزینه کلی در پروژه ثبت می‌شود.
مبنای محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد برنامه ریزی شده: روش محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد در این قسمت مشخص می‌شود. در این قسمت به موارد ذیل قابل ذکر است

  • هزینه‌های حقوق و دستمزد (کل): ثبت یک مقدار برای هزینه‌های حقوق و دستمزد

نرخ برآوردی هر نفر ساعت: نرخی است که به صورت کلی در سامانه برای هر نفر ساعت تعریف می‌شود.
محاسبه مبالغ زیرپروژه‌ها در پروژه اصلی: مبالغ مربوط به پروژه ها در پروژه‌ی اصلی نیز محاسبه می شوند.
استفاده از هزینه‌های مأموریت: می‌توان هزینه های ماموریت نیز ثبت کرد
استفاده از حقوق مأموریت: می‌توان حقوق ماموریت را نیز ثبت کرد
هزینه مأموریت - نرخ هر روز: هزینه‌های ماموریت به ازای هر روز مشخص می‌شود.
حق مأموریت مأموریت - نرخ هر روز: حقوق ماموریت به ازای هر روز مشخص می شود.
واحد متریک: واحد متریک برای مسافت
فعال بودن برنامه ریزی و برآورد بودجه: در این صورت بودجه به صورت برنامه ریزی هم فعال خواهد بود.
بکار بردن ماژول بودجه در مایلستون ها: بودجه در قسمت مایلستون ها هم فعال خواهد بود.
استفاده از ماژول بودجه در کارها: بودجه در قسمت کارها هم فعال خواهد بود.
استفاده از بودجه در موارد CRM: بودجه در قسمت CRM هم فعال خواهد بود.

برچسب ها: بودجه پروژه, تنظیمات